Kim jest klient?

Klient jest inaczej nazywany konsumentem lub nabywcą. Pojęciem tym określa się każdego uczestnika rynku korzystającego z oferowanych tam dóbr i usług. Może być to pojedyncza osoba fizyczna, osoba prawna lub inna organizacja skupiające różne osoby. Konsument jest jednym z podstawowych podmiotów na rynku. To on tworzy na nim popyt, zaspokajany przez producentów.

Klient jest w pewien sposób uprzywilejowany względem sprzedawcy (producenta), ponieważ to jego potrzeby muszą zostać zaspokojone w satysfakcjonujący go sposób. Potrzeby, problemy lub pragnienia muszą zostać rozpoznane przez sprzedawcę, a dzięki temu wie on, czy i jak może je z zyskiem zaspokoić.

Czytaj dalej

j j j